Regulamin

Podmiotem odpowiedzialnym, prowadzącym serwis www.gotowepotrawy.pl jest Focus Hotels.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa:

zasady rejestracji w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl (dalej również: „Sklep”);
zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.gotowepotrawy.pl.;
warunki składania zamówień na produkty oferowane przez firmę Focus Hotels S.A, z siedzibą w Bydgoszczy (85-033) przy pl. Kościeleckich 3, NIP 9671347422 i dostępne w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży takich produktów;
zasady dotyczące rękojmi;
zasady dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji;
uprawnienia Klienta do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym rejestracji w Sklepie Internetowym, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.

 

SŁOWNIK

 

Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:
Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),
Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,
Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,
Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego, zapytania do eksperta, itp.
Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,
Rejestracja – procedura zakładania Konta,
Usługa – usługi świadczone przez Focus Hotels S.A. na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,
Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu,
Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
 

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - REJESTRACJA

 

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym . (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego www.gotowepotrawy.pl. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Spółkę konta Klienta w Sklepie Internetowym gotowepotrawy.pl
Rejestracja w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego www.gotowepotrawy.pl, są nieodpłatne. 
Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  
Logowanie do Sklepu Internetowego www.gotowepotrawy.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). 
Zamieszczając wszelkie dane w koncie Klienta, Klient oświadcza, iż władny jest do posługiwania się powyższymi danymi, w tym do decydowania o udostępnieniu ich nieograniczonemu kręgowi osób. 
 

Terminy oraz godziny dostawy.

Zamówienia można składać do 26 marca 2024, godzina 18:00.

Zamówienia droga elektroniczną można składać:

7 dni w tygodniu przez 24h na dobę


Zamówienia można składać osobiście w Focus Hotel Premium Pod Orłem

W dniach 04-26.03.2024 w godzinach 8:00 – 18:00

 

Potwierdzeniem złożenia zamówienia jest wymagana przedpłata 100% wartości zamówienia.

 

Odbiór zamówień odbędzie się 30 marca 2024r. w godzinach 8:00 – 12:00 w Sali Malinowej Focus Hotel Premium Pod Orłem

ul. Gdańska 14; 85 – 006 Bydgoszcz

 

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

 

Ceny Towarów oferowanych przez Focus Hotels S.A. wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).
Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,
dokonanie wyboru sposobu dostawy,
sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,
podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,
zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.
zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.
Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.
Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.
Focus Hotels S.A. umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,
płatność on-line (szybki przelew) za pośrednictwem Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 
płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),
Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze;
Dostawy możliwe są tylko na terenie Bydgoszczy, w odległości nie przekraczającej 14km od sklepu. Cena dostawy będzie widoczna podczas składania zamówienia.
Ponadto Klient niezarejestrowany może dokonać płatności za zamówienie wyłącznie z góry.
Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.
Focus Hotels S.A. nie prowadzi w Sklepie Internetowym www.gotoweotrawy.pl sprzedaży hurtowej. Focus Hotels S.A. uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl, w tym wraz z informacją o promocjach. Ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem, mogą również wynikać z niniejszego regulaminu. 
W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Focus Hotels S.A., nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Focus Hotels S.A. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku zamówienie jest anulowane. Anulowanie zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Focus Hotels S.A.
W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Focus Hotels S.A. może zaproponować Klientowi :
anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Focus Hotels S.A. będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Focus Hotels S.A. będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 

WARUNKI REKLAMACJI

 

W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.
Reklamacja winna zostać złożona pod nr telefonu: +48 604 579 612 w godzinach 10:00-16:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem sklep@focushotels.pl
Reklamację uważa się za złożoną:
w przypadku, gdy została złożoną: z chwilą przekazania jej treści przedstawicielowi Sklepu dostępnemu pod numerem telefonu, wskazanym w ust. 2 powyżej
w przypadku, gdy została złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej: z chwilą przyjęcia reklamacji
Sklep zobowiązany jest do wymiany będącego przedmiotem Reklamacji Zestawu albo wchodzącego w jego skład posiłku/posiłków nie później niż w ciągu 24 godzin, a jeśli Reklamacja została złożona w dzień wolny od pracy w ciągu 24 godzin, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem terminu wymiany. Klient zobowiązany jest w takiej sytuacji do zwrotu reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi Sklepu w nienaruszonym stanie.
W razie stwierdzenia przez Sklepu, iż Reklamacja jest niezasadna w szczególności z uwagi na zgodność przedmiotu Reklamacji z Zamówieniem,  Sklepu poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 1 dzień, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W razie nieuwzględnienia Reklamacji zgodnie z ust. 4 powyżej, braku możliwości dostarczenia Klientowi będącego przedmiotem wymiany posiłku lub posiłków z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Sklepu który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, należna będzie kwota odpowiadająca wartości dostarczonego Klientowi posiłku lub posiłków oraz kosztów dostawy zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem Sklepu 
 

 REZYGNACJA ORAZ WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez Sklep produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Odstąpienie od zwartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny poprzez kontakt telefoniczny ze Sklepem.
Sklep wskazuje Klientowi, że jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:
zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
dezaktualizacji zamieszczonej w Sklepie informacji w sytuacji, gdy Klient nie zgodził się na alternatywę dotycząca Zamówienia złożoną przez Sklep,
przekazania przez Klienta nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ja jako niezawartą. Sklep dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Klienta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
Pod dostarczeniu produktu Klientowi, ma on prawo do złożenia reklamacji na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 
 

ZWROT KOSZTÓW

Focus Hotels S.A. dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny;
nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry.
W przypadku odstąpienia od umowy, Focus Hotels S.A. zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Jednakże Focus Hotels S.A. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Focus Hotels S.A. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Focus Hotels S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Focus Hotels S.A. należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres
e-mailowy wezwania do przesłania Focus Hotels S.A. numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Focus Hotels S.A. takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Focus Hotels S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Focus Hotels S.A. należytej staranności prawidłową realizację płatności.
 

AWARIE

 

Focus Hotels S.A. zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.
 

DANE OSOBOWE

Na podstawie ozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Focus Hotels S.A. przetwarza dane osobowe Klienta zarejestrowanego w Sklepie Internetowym Klient, który rejestruje się w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl wyraża zgodę na przetwarzanie przez Focus Hotels S.A. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl, a także danych podanych przez niego w procesie korzystania z tego konta w celu obsługi i prowadzenia konta Klienta (w tym udostępniania Klientowi funkcjonalności przeznaczonych dla zarejestrowanych Klientów). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwiać świadczenie przez Focus Hotels S.A. usług związanych z obsługą konta Klienta w Sklepie Internetowym www.gotowepotrawy.pl. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, Focus Hotels S.A. będzie przetwarzać dane osobowe Klienta również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
Focus Hotels S.A. uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Klienta, na żądanie Klienta wyrażone w złożonym zamówieniu, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w zakresie w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia tychże celów.
Klient, który wyraża chęć otrzymywania od Focus Hotels S.A. informacji w postaci tzw. newsletterów wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Focus Hotels S.A. danych osobowych podanych przez niego w procesie zapisu na newsletter (o ile takie dane zostaną przez Klienta podane) w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania newslettera na wskazany przez Klienta adres e-mail. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie tychże danych może uniemożliwić dostarczanie przez Focus Hotels S.A. wiadomości w formie tzw. newsletterów.
Dane osobowe przetwarzane są przez Focus Hotels S.A. będącą administratorem tychże danych.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. W przypadku zarejestrowanych Klientów dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w jego profilu publicznym, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W razie podania przez Klienta danych osób trzecich (np. dzieci Klienta), Klient oświadcza, iż jest w pełni umocowany do podania tychże danych i do zezwolenia na ich przetwarzanie przez Focus Hotels S.A.
 

PRAWO WŁAŚCIWE

 

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Focus Hotels S.A., której przedmiotem są usługi świadczone przez Focus Hotels S.A. na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Focus Hotels S.A. strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Focus Hotels S.A. powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.
Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Focus Hotels S.A. z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
Focus Hotels S.A. przypomina, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail, w razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego www.gotowepotrawy.pl rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania. 
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.